Berichten

Meer geld beschikbaar voor het dorpshuis

Beheerders van buurt- en dorpshuizen in Gelderland kunnen vanaf nu 50.000 euro subsidie krijgen om hun gebouw rolstoeltoegankelijk te maken, aan de gang willen met zonnepanelen en aanpassingen voor nieuwe activiteiten. Hiervoor is vanaf nu geld beschikbaar. Doel is om dorpshuizen beter toegankelijk te maken en ze te helpen in de exploitatie.

“Dorpshuizen zijn de spil in een dorp” aldus een zegsvrouw van de provincie. “Door allerlei activiteiten zorgen ze voor sociale contacten en maken een dorp leefbaar, maar met name oudere dorpshuizen zijn vaak nog niet goed toegankelijk voor rolstoelen. Hetzelfde geldt voor buurthuizen.” De provincie komt daarom met een nieuwe subsidieregeling voor toegankelijkheidsmaatregelen zoals een automatische deur, lift, of aangepast toilet.

Bea Schouten, gedeputeerde bij de provincie Gelderland: “Iedereen is welkom in een buurt- of dorpshuis, dus iedereen moet mee kunnen doen aan activiteiten daar. Daarnaast helpt het gemeenschapshuizen ook weer in hun exploitatiemogelijkheden als ze beter toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld als een zorgaanbieder gebruik wil maken van een buurthuis is het belangrijk dat het gebouw toegankelijk is voor mensen die slecht ter been zijn.”

Zonnepanelen
Dorpshuizen hebben vaak moeite om de exploitatie rond te krijgen. Energielasten kunnen soms oplopen tot 10% van de totale kosten. Dorpshuizen kunnen daarom vanaf nu ook tot 50.000 euro subsidie krijgen voor zonnepanelen, of andere energiemaatregelen. Dit helpt de gemeenschapsgebouwen niet alleen in de energielasten, het maakt ze ook duurzamer.

Daarnaast kunnen buurt- dorpshuizen subsidie krijgen voor verbouwingen die nieuwe activiteiten mogelijk maken. Bijvoorbeeld een dorpshuis met een kleine keuken waar ze graag gezamenlijke maaltijden willen organiseren. Voor dit soort aanpassingen zoals een nieuwe keuken is tot 100.000 euro beschikbaar.

Leefbaarheid in buurten en dorpen
Doel van de subsidies is de sociale samenhang en de leefbaarheid in dorpen en buurten vergroten, daarbij zijn buurt- en dorpshuizen van groot belang. ‘Ik ben heel blij met de nieuwe regeling. Dorpshuizen hebben het financieel moeilijk en kunnen daarbij absoluut hulp gebruiken.’ aldus Peter van Heek van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Voor meer informatie kijk op www.gelderland.nl.

Bron: www.lokaalgelderland.nl

Geld voor groene ideeën

Wilt u initiatieven ondernemen die zich richten op het betrekken van de burger bij natuur, groen of landschap? Dan kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk of het herstel van oorspronkelijke houtwallen in het buitengebied of de aanleg van (tijdelijke) natuur op braakliggende terreinen.

Heeft u wensen of ideeën om het landschap of je leefomgeving groener te maken? Dan kan u daar nu een voucher voor aanvragen ter waarde van € 1.000 tot € 5.000 bij provincie Gelderland. Dat moet met minimaal 5 personen. Er geldt een eigen bijdrage van 25%. Er kan van alles, zolang uw voorstel bijdraagt aan de biodiversiteit in uw omgeving, uw dorp of stad, langs de weg of in een landbouwgebied.

Subsidie mogelijkheden
U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door burgers in hun leefomgeving
  • het delen van kennis en ervaring met het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door burgers in hun leefomgeving
  • het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving. Hierbij gaat het om:
    • het organiseren van bijeenkomsten en werkdagen
    • het opstellen en verspreiden van informatiemateriaal
    • het geven van voorlichting

Voorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.12(Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap). Let op: Er zijn belangrijke regels rond de aanvrager en de aanvraag die verschillen per subsidiemogelijkheid.

Subsidie aanvragen
U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma burgerbetrokkenheid’. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is.

Contact
Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Verdien ook tot 25.000 euro leefbaarheidssubsidie!

Het nieuw aan te leggen podium/buitenlokaal en boomspeeltoestel op het Speelplein van Brede School Antonius de Vecht en de verschillende projecten van Teuge Leeft! hebben bij de Provincie Gelderland een leefbaarheidssubsidie aangevraagd en gekregen. Deze subsidie bedraagt tussen de 10.000 en 25.000 euro en kan aangevraagd worden door projecten die de leefbaarheid in de omgeving verbeteren.


Kijk op leefbaarheid.gelderland.nl

Zomertour

Op de foto v.l.n.r. Anne Pannekoek en Ellen de Haan van Brede School Antonius de Vecht, Lucas Harbers van Algemeen Belang Teuge en Bas van den Hoogen van Gemeente Voorst tijdens de Zomertour Leefbaarheid in Empe

Heb jij ook een droom voor jouw omgeving, maar ontbreken de middelen om deze droom waar te maken? Kijk dan eens op de website leefbaarheid.gelderland.nl. Daar staan allerlei voorbeelden van door de Provincie ondersteunde leefbaarheidsprojecten. En loop je tegen knelpunten aan in je project? Dan is er de Leefbaarheidsalliantie Gelderland die je van advies en ondersteuning kan voorzien bij de subsidieaanvraag of bijvoorbeeld het maken van een projectplan.

Wil je met de Gemeente Voorst eens sparren over jouw project? Neem dan contact op met Bas van den Hoogen, Coördinator Maatschappelijke initiatieven, via e-mailadres b.vandenhoogen@voorst.nl of via telefoonnummer 0571-279911. Kijk ook even op de website van de provincie Gelderland voor aanvullende informatie.

Steun voor initiatieven platteland

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen initiatieven steunen die bijdragen aan een economisch gezond platteland. Initiatieven, zoals emissiearme stallen, ondernemerschapgerichte ondersteuning van boeren, natuurinclusieve landbouw en het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor agrariërs, dragen bij aan nieuwe economische kansen op het platteland.

Kansen nodig door schaalvergroting
Deze kansen zijn nodig door de toenemende schaalvergroting in de landbouw met afnemende werkgelegenheid. De eerste voorstellen hiervoor staan in de eerste Agenda Vitaal Platteland, die GS hebben aangeboden aan Provinciale Staten, die daar in juni 2017 een besluit over moeten nemen.

Samenwerken met veel nieuwe partijen 
‘De veranderingen in het landelijk gebied gaan razendsnel. Om ontwikkelingen te keren en kansen te benutten willen we samenwerken met veel nieuwe partijen, die zich nu op onderdelen van de plattelandseconomie richten. Op het platteland hebben we bedrijven nodig, die zich verdragen met de maatschappelijke eisen maar die ook economisch gezond zijn,’ zegt Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. ‘In onze eerste Agenda staan daarvoor nieuwe kansen, waarvan ik hoop dat PS die zullen steunen.’

Eerste voorstellen
Naast de al genoemde voorstellen gaat het ook over het professionaliseren van de verkoop van streekproducten via boerencoöperaties. ‘De burger ziet dan waar zijn voedsel vandaan komt en de boer kan een betere prijs ontvangen’, aldus Van Dijk. Om ook de burgers meer te betrekken willen GS het succesvolle initiatief ‘Boert Bewust’ uit de Gelderse Vallei verder uitrollen over Gelderland. Ook willen GS meer studiegroepen van boeren helpen, die aan de slag gaan met de bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteit van hun landerijen. Tenslotte zijn er voorstellen voor mestverwerking en -verwaarding om de Achterhoek kunstmestvrij te maken.

Landelijk gebied onder druk
De landbouw is een belangrijke speler op het Gelderse platteland. Door de toenemende schaalvergroting neemt het aantal ondernemers af en overwegen velen te stoppen. De economische basis voor een vitaal platteland staat daarmee onder druk. Tegelijkertijd vragen steeds meer burgers om duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel, met oog voor milieu, natuur en dierwelzijn. Wij willen samen werken met initiatiefnemers aan nieuwe initiatieven, die bijdragen aan het economisch gezond houden van het landelijk gebied.

Bestaand beleid
Gelderland werkt al op verschillende gebieden aan een gezond platteland door landbouwstructuurverbetering, innovaties, het Gelderse Plussenbeleid, via natuurbeheer, energiebeleid en milieu- en waterbeleid, maar ook via recreatie en toerisme. Dit jaar volgen er openstellingen in het kader van het plattelandsontwikkelings-programma (POP) voor innovatieve concepten, deltaplan agrarisch waterbeheer en korte voorzieningsketens. De Agenda Vitaal Platteland kan mede als wegbereider dienen voor dit programma.

 

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op