Subsidie sportstimulering

Naar aanleiding van de nota Sport- en Beweegbeleid 2012-2016 is op 7 juni 2016 de beleidsregel Subsidie Schoolsporttoernooien en Jeugdsubsidie ingetrokken en de beleidsregel Subsidie Sportstimulering vastgesteld. De subsidie sportstimulering kan sinds 1 september 2016 digitaal aangevraagd worden (op de pagina ´Direct regelen, melden of bekijken´) en bedraagt maximaal 75% van de kosten van de activiteit. Deze subsidie is beschikbaar voor activiteiten die georganiseerd worden door, of in samenwerking met, een sportvereniging, school of buurtsportcoach/ dorpscontactpersoon.

Voorwaarden voor subsidie
Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn enkele voorwaarden opgesteld. De activiteit moet nog plaatsvinden en aan de subsidievoorwaarden voldoen. De kosten van de activiteit mogen maximaal € 1.000 bedragen. Dit moet in een financieel overzicht inzichtelijk gemaakt worden. Op jaarbasis wordt maximaal € 1.500 per aanvrager aan subsidie verleend voor activiteiten. De te subsidiëren activiteit is gericht op:

  • specifieke doelgroepen (jongeren 12 – 18 jaar, 55+ en mensen met een beperking) laten kennismaken met sport, en/of;
  • specifieke doelgroepen geleiden naar een sportvereniging, en/of;
  • kwaliteitsverbetering van een bestaand sportaanbod voor specifieke doelgroepen, en/of;
  • het verlagen van de drempel voor sportbeoefening door specifieke doelgroepen, en/of;
  • activiteiten waarbij geen sprake is van deelname voor ‘een besloten groep’;
  • toegankelijkheid voor leerlingen van alle basisscholen, in de gemeente Voorst, bij schoolsporttoernooien.

Doel van subsidie sportstimulering
De subsidie sportstimulering heeft als doel een zo vitaal mogelijke samenleving te creëren. Met deze subsidie kan de gemeente Voorst financieel bijdragen aan activiteiten die stimuleren dat inwoners van de gemeente gaan sporten en bewegen en die basisschoolleerlingen stimuleren om in wedstrijdverband te gaan sporten tijdens schoolsporttoernooien.

Meer informatie
Heeft u vragen over de subsidie sportstimulering of het indienen van een aanvraag voor deze subsidie? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Voorst, Ingrid de Croon, beleidsadviseur Sport, (0571) 27 92 70.

Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)